Dlaczego warto mi zaufać ?

Moją mocną stroną jest skuteczne działanie. Przez ostatnie dwadzieścia jeden lat pracy społecznej w organizacjach pozarządowych udowodniłem, że nie rzucam słów na wiatr. Oceniam ludzi po czynach i tak też chciałbym być oceniany. Dorobek i uznanie, jakie zyskałem w środowisku działania pozwoliło mi na lepsze zrozumienie roli radnego, które pojmuję w myśl zasady "Radny jest dla społeczeństwa, a nie społeczeństwo dla radnego".

Dariusz Łyczko

25/05/2016

Honorowy patronat.  Doprecyzowano zasady przyznawania honorowego patronatu przez prezydenta miasta Katowice. Prezydent Katowic może objąć patronatem wydarzenia o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowane w naszym mieście. Prezydent nie udzieli patronatu dla wydarzeń o charakterze komercyjnym oraz dla tych, podczas których przeprowadzane są zbiórki pieniędzy. Wyjątkiem mogą być sytuacje dotyczące imprez o wysokim poziomie merytorycznym i nie nastawionych na bezpośredni zysk.Wniosek należy złożyć na minimum 30 dni przed wydarzeniem. Wniosek można pobrać ze strony UM i złożyć osobiście, przesłać pocztą lub w systemie elektronicznym. Więcej informacji na stroniewww.katowice.eu

| czytaj więcej

25/03/2016

Życzenia na Święta.

 
| czytaj więcej

02/03/2016

Pierwsza Klasa.  Dla sześcioletniego asa najlepsza pierwsza klasa
  
Katowickie szkoły podstawowe są gotowe na przyjęcie sześcioletnich dzieci do pierwszej klasy. Również maluchy realizujące przez dwa lata obowiązek przedszkolny są w większości przygotowane do rozpoczęcia edukacji w szkole, zgodnie z często powtarzanym hasłem: „Jestem za duży na przedszkole, świetnie poradzę sobie w szkole".

- Zachęcamy rodziców dzieci sześcioletnich do skorzystania z dni otwartych, pikników rodzinnych i imprez organizowanych dla rodziców i dzieci w szkołach podstawowych - mówi Marzena Szuba, Wiceprezydent Miasta Katowice. Rodzice mogą spotkać się wówczas nie tylko z dyrektorem szkoły, ale przede wszystkim z potencjalnym wychowawcą swojego dziecka oraz z pedagogiem szkolnym. Podobnie jak w latach ubiegłych we wszystkich szkołach podstawowych odbędą się zajęcia dla dzieci sześcioletnich. Dziecko nie tylko będzie mogło wtedy poznać swoją „panią", ale zobaczy przyszłą klasę, świetlicę, salę gimnastyczną, salę zabaw i inne ciekawe pomieszczenia szkolne, z których w roku szkolnym 2016/17 będzie mogło korzystać. Przede wszystkim jednak spotka się ze starszymi koleżankami i kolegami, również z tymi, którzy rozpoczęli naukę jako sześciolatki, i bezpośrednio od nich dowie się: „jak jest"- dodaje Grażyna Burek, pełnomocnik prezydenta ds. polityki edukacyjnej

Szkoły samorządowe posiadają sale i place zabaw dla klas I–III. Wyposażenie sal lekcyjnych jest dostosowane do wieku dzieci oraz do realizowanej w nauczaniu początkowym podstawy programowej. Nauczyciele nauczania początkowego zostali przeszkoleni w zakresie pracy z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej. 

Należy podkreślić, że dziecko, które idzie do klasy pierwszej, nie musi wykazać się umiejętnością pisania, czytania i liczenia, gdyż tego nauczy się w szkole. Dziecko ma posiadać w pewien sposób wykształcone kompetencje społeczne i być otwarte na otaczającą je rzeczywistość, co jest raczej w wieku sześciu lat procesem naturalnym.

Ważnym argumentem dla rodziców, którzy rozważają możliwość wysłania sześciolatka do szkoły,  może być fakt, że godziny pracy świetlic szkolnych są dostosowane do ich potrzeb, a zajęcia świetlicowe mają za zadanie między innymi rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz kompetencji społecznych i kontaktów interpersonalnych. Pobyt dziecka w świetlicy szkolnej jest bezpłatny. Dzieci w szkole mogą też zjeść obiad. Wszystkie szkoły samorządowe współpracują z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, a zatem również i w tym zakresie rodzic i dziecko mogą uzyskać w szkole wszechstronną pomoc i opiekę.

Planowane działania promocyjne – szkoły w dzielnicach:  CO, GDZIE, KIEDY?

marzec.pdf
źródło: Urząd Miasta Katowice

| czytaj więcej

30/01/2016

Pomoc PRAWNA.

 Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy, że w mieście Katowice można korzystać z „nieodpłatnej pomocy prawnej" na podstawie ustawy w dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
- udzielania pomocy w sporządzaniu projektu pisma w sprawach prawnych, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

- podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

- której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
- która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863);

- uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693) lub 
- która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) lub
- która nie ukończyła 26 lat lub
- która ukończyła 65 lat lub
- która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane na terenie Katowic

Jednostka w której znajduje się punkt Adres Dni i godziny oraz nr telefonu Obsada
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Warszawska 42 
od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 tel. (32) 705 45 11 oraz w sobotę 30 stycznia br. w godz. 12.30-20.30

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma" razem z Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego "Meritum" (adwokat/radcy prawni/prawnik)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ul. M. Oblatów 24 
od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 tel. (32) 705 45 12 oraz w sobotę 30 stycznia br. w godz. 10.00-19.00

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową: Klub Jagielloński razem z Fundacją Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych(adwokaci/prawnik)

Powiatowy Urząd Pracy ul. Pośpiecha 14 od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 ADWOKACI Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Dębowa 16c od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 tel. (32) 705 45 13 oraz w sobotę 30 stycznia br. w godz. 9.30 do 17.30

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową: Klub Jagielloński razem z Fundacją Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych(adwokaci) Dom Pomocy Społecznej „Przystań" ul. Adamskiego 22 od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00 tel. (32) 705 45 21

ADWOKACI
Dom Pomocy Społecznej „Zacisze" ul. Traktorzystów 42 
od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 tel. (32) 705 45 22
RADCY PRAWNI
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Łętowskiego 6a 
od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 tel. (32) 705 45 14

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową: Fundację "Verte" (adwokaci/radcy prawni/doradca podatkowy/prawnicy)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Krakowska 138 
od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 oraz w sobotę 30 stycznia br. w godz. 9.00-17.00 tel. (32) 705 45 15

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma" razem z Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego "Meritum" (adwokat/radcy prawni/prawnicy) Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS ul. Francuska 70 od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 tel. (32) 705 45 16

ADWOKACI
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Wojewódzka 23 
od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 oraz w sobotę 30 stycznia br. w godz. 9.00-15.00 tel. (32) 705 45 17

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową: Klub Jagielloński razem z Fundacją Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych(adwokat/radca prawny/prawnik)
Miejski Dom Kultury ul. Hallera 28 od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-15.00 tel. (32) 705 45 18

RADCY PRAWNI
Miejski Dom Kultury ul. Markiefki 44a, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 tel. (32) 705 45 19
RADCY PRAWNI

materiał ze strony: http://www.katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=1475&ListID={D5DEA5D0-1093-414A-AB2A-4A83B293CB9E}

   
                                 

| czytaj więcej

30/01/2016

Edukacja zawodowa.

Katowice wzmacniają edukację zawodową

W listopadzie 2015 r. katowiccy radni przyjęli Politykę Edukacji Miasta KatowiceKatowiczanin 2022. To pierwszy taki kompleksowy, szeroko konsultowany dokument, który wytycza kierunki rozwoju samorządowej oświaty. Wśród nich jest zapewnienie oferty kształcenia odpowiadającej na potrzeby mieszkańców Katowic. 

Analiza SWOT, przeprowadzona przez Komitet Sterujący na potrzeby Polityki Edukacji, wykazała zbyt niski odsetek uczniów przystępujących do  egzaminów zawodowych i zbyt niski odsetek ich zdawalności w niektórych zasadniczych i technicznych szkołach ponadgimnazjalnych. Brakuje również w ofercie samorządowej policealnych szkół kształcących w systemie zaocznym. Wśród zagrożeń zwrócono uwagę na ryzyko "wypadnięcia" ucznia z systemu edukacji przed uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. Z drugiej strony odnotowano wysoki poziom edukacji zawodowej w niektórych szkołach i dobry poziom szkolnictwa zawodowego, który należy rozwijać.  

Jednym z pierwszych kroków w tym kierunku będzie powołanie Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej. Centrum powstanie na bazie Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich, w dotychczasowej siedzibie szkoły, czyli w budynku przy ulicy Techników 11. Ruszy od 1 września tego roku.  - W myśl przyjętej polityki oświaty, chcemy wzmocnić szkolnictwo zawodowe w mieście. To z jednej strony chęć zapewniania kształcenia zawodowego na jak najwyższym poziomie, z drugiej odpowiedź na potrzeby rynku pracy - mówi wiceprezydentMarzena Szuba, której podlega m.in. wydział edukacji Urzędu Miasta w Katowicach.  

Biorąc pod uwagę oczekiwania pracodawców i sytuację na rynku pracy, tylko wielospecjalistyczna oferta, wykraczająca poza ramy zwykłych zespołów szkół zawodowych, gwarantuje rozwój kształcenia zawodowego. Zespół Szkół Budowlanych już proponuje kształcenie w zawodach związanych z branżą budowlaną, w tym z kształtowaniem krajobrazu, z przemysłem odzieżowym oraz z technologią dźwięku. Zadaniem Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej będzie więc wzmocnienie i rozwój dotąd oferowanych kierunków oraz tworzenie nowych. - Skupienie w jednym miejscu wielozawodowej oferty edukacyjnej pozwoli na efektywne wykorzystanie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego i stałe doposażanie pracowni, z wykorzystaniem nie tylko środków budżetowych ale również funduszy unijnych - mówi Grażyna Burek, pełnomocnik prezydenta Katowic ds. polityki edukacji 

Zespół Szkół Budowlanych dysponuje potencjałem, który będzie jeszcze wzmacniany. Budynek zostanie poddany kompleksowej termomodernizacji. Zespół złożył też dwa wnioski o realizację projektów unijnych. W 2016 roku wejdzie w życie projekt EFRR - Start w praktykę, wiążący się z rozbudową i modernizacją zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły. Kolejny projekt, EFS - Absolwent ZSB - zawodowy specjalista, jest przewidziany na lata 2016 - 2018. Każdy z nich wspiera finansowo miasto.  

Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej dołączy do grona kreatywnych szkół kształcenia zawodowego, do których należą już Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, Zespół Szkół Poligraficzno – Mechanicznych im. Armii Krajowej czy Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza, gdzie powstaje Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach. - W czasach tak szybko postępujących zmian i wymagającego rynku pracy, szkoła musi kształcić kompleksowo i nie może ograniczać. Cechą wyróżniającą i jednocześnie zadaniem szkół kształcących w zawodach jest rozwijanie naturalnych predyspozycji i zdolności młodych ludzi. Wybór dobrego zawodu jest niewątpliwie szansą na niezależność - mówi Renata Matla – Kocot, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach. Szkoła współpracuje z lokalnym rynkiem pracodawców, uczelniami wyższymi, wysyła uczniów na zagraniczne praktyki i staże. Ma również własny internat mieszczący się w sąsiednim budynku, który gwarantuje zakwaterowanie młodzieży spoza Katowic i okolic.  

Kolejne zadania, wynikające z Polityki Edukacji to - obok rozwoju szkolnictwa zawodowego, zasadniczego i technicznego - wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami a potencjalnymi pracodawcami, przemysłem i biznesem oraz Powiatowym Urzędem Pracy i wyposażenie absolwenta w takie narzędzia, które przygotują go do częstej zmiany w karierze zawodowej.  Materiał ze strony:
 http://www.katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=1521&ListID={D5DEA5D0-1093-414A-AB2A-4A83B293CB9E} | czytaj więcej

31/12/2015

Życzenia.

 W nadchodzącym 2016 roku, życzę wszystkim spełnienia marzeń.


| czytaj więcej

17/12/2015

Budżet miasta na 2016 rok zatwierdzony.

 Rada miasta na dzisiejszym posiedzeniu przyjęła Budżet na 2016 rok, Za budżetem głosowali radni Forum Samorądowego i Marcin Krupa oraz Prawa i Sprawiedliwości. Od głosu wstrzymali się radni Platformy Obywatelskiej a przeciw głosowali radni z RAŚ. W budżecie założono, że w 2016 roku dochody miasta wyniosą ponad 1 miliard 693 miliony, a wydatki przekroczą 1 miliard 800 milionów złotych. Planowany deficyt budżetowy wyniesie 115 milionów złotych. Władze miasta w 2016 roku nie będą zaciągały kredytu a planowany deficyt będzie w całości pokryty ze środków własnych. Oznacza to, że sytuacja finansowa miasta jest dobra i w nowej perspektywie będziemy mogli skutecznie wykorzystać środki unijne. 

| czytaj więcej

09/11/2015

Kolejna kadencja. Z przyjemnością informuję, że na ostatniej sesji rady miasta zostałem wybrany na kolejną kadencję do pracy w Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

| czytaj więcej

17/10/2015

Szukasz pracy? Przyjdź na szkolenie..   | czytaj więcej

20/09/2015

Zadania do Budżetu Obywatelskiego.  Zachęcam do głosowania na ogólnomiejski projekt dotyczący sieci wypożyczalni rowerów Nr wniosku M/30/2015 oraz na projekty:

GISZOWIEC: 
L/3/17/2015 - zagospodarowanie przestrzenne Placu Zabaw przy przedszkolu nr 91 przy ul. Adama.
L/7/17/2015 - II etap modernizacji boiska sportowego przy SP nr 51
L/14/17/2015 - rewitalizacja skweru przy ul. Barbórki i Wojciecha

NIKISZOWIEC:
Nr L/8/16/2015 - modernizacja boiska szkolnego przy SP nr 53

SZOPIENICE - BUROWIEC
L/6/15/2015 - plac zabaw na "Bagnie"
L/8/15/2015 - wyposażenie dla OSP w Szopienicach

DĄBRÓWKA MAŁA:
L/7/14/2015 - zagospodarowanie ogrodu miejskiego przedszkola nr 38

| czytaj więcej

Archiwum